Evax BV

Choose your language

  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Evax B.V., nader te noemen “verkoopster” danwel Evax, en haar opdrachtgevers en/of afnemers, nader te noemen “koper”.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het sluiten van de overeenkomsten en het doen van aanbiedingen onder toepasselijkheid van deze voor waarden.
1.3 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
1.4 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave, beschrijven etc., door Evax verstrekt, zijn voor Evax niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Evax wordt aangeboden. Evax blijft eigenaresse van eventuele ontwerpen, constructietekeningen etc. die door Evax aan de koper ter hand zijn gesteld. Alle rechten uit hoofde van industriële- en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Evax.

2. Levering en levertijd
2.1 Alle leveringen worden geacht plaats te vinden aan het adres van de Evax.
2.2 Bij levering aan huis zal worden geleverd op de plaats die Evax of haar vervoerder met het transportmiddel met de gebruikelijke apparatuur redelijkerwijs op eigen kracht op de normale wijze kan bereiken. Vervoer van geleverde zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Indien bedoelde levering naar het oordeel van Evax niet zonder bezwaar en/of op eigen kracht op de normale wijze kan worden uitgevoerd, dan staat het Evax vrij niet te leveren.
2.4 Opgegeven levertijden zijn slechts een benadering en niet een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Evax derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een termijn van drie weken gegund dient te worden, 
alvorens het verzuim zal intreden. Evax is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging in de levering.
2.5 Levering van onderdelen geschiedt uitsluitend onder rembours, tenzij uitdrukkelijk anders is over eengekomen.
2.6 Koper is verplicht om bij of direct na aflevering het geleverde te controleren. Reclames over de levering, waaronder begrepen reclames over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij Evax.
2.7 Indien voor een door Evax geleverde installatie goedkeuring van provinciaal electriciteits-, water, en gasbedrijf vereist is, dient de koper op zijn kosten de geleverde installatie binnen 22 dagen na in ontvangstneming te laten keuren. Reclames naar aanleiding van deze keuring dienen binnen acht dagen na de keuringsdatum schriftelijk ter kennis van Evax te worden gebracht en derhalve uiterlijk 30 dagen na in ontvangstneming van de installatie, of zoveel eerder als de keuring heeft plaatsgevonden.
2.8 Reclame schort de verplichtingen van koper, voortvloeiende uit enige met Evax gesloten overeenkomst niet op.

3. Prijzen
3.1 Levering vindt plaats tegen de op de dag van levering geldende prijzen, tenzij anders overeen­gekomen.
3.2 Bij prijs-wijzigende omstandigheden heeft Evax het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. Bij wijziging van de koers van de Euro ten opzic hte van relevante buitenla ndse valuta, kan de prijs door Evax worden herzien.
3.3 Indien een koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of 
bedrijf, heeft koper in geval van prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling
4.1 Betalingen dienen, zonder korting of compensatie, binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden.
4.2 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in voorgaand lid, wordt koper vanaf veertien dagen na factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden.
4.3 Indien koper diens verplichtingen niet is nagekomen drie maanden na factuurdatum, dan zal hij aan Evax een boete verbeuren van 5% over het factuurbedrag, welke boete is bedoeld als aansporing tot tijdig nakomen door koper van diens verplichtingen. De boete kan wo rden gevorderd naast de schadevergoeding op grond van de Wet.
4.4 Alle kosten van Evax, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de incassokosten om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vordering op koper te geraken, komen ten laste van koper. De incassokosten worden tussen partijen gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van 70,- euro, vermeerderd met de kosten voor verhaalsinformatie en in geval van een faillissementsaanvrage de kosten van die aanvrage, alsmede de door derden in rekening te brengen buitengerechtelijke kosten.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van de verkochte goederen wordt de 
eigendom voorbehouden, totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan. Koper is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en heeft niet het recht de goederen te vervreemden of te verpanden of anderszins uit zijn macht te brengen.

6. Garantie
6.1 De koper kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke zijn vermeld in de bij de geleverde zaken behorende fabrieksgarantie.
6.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en het artikel een gebrek vertoont, is Evax verplicht binnen 30 dagen nadat de koper haar schriftelijk het gebrek heeft medegedeeld het artikel te herstellen.
6.3 Zichtbare tekortkomingen dient de koper binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Evax mede te delen, bij gebreke waarvan de geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard. Verborgen gebreken dienen door de koper schriftelijk aan Evax te worden gemeld binnen 14 dagen na ontdekking, althans nadat die gebreken in redelijkheid ontdekt hadden kunnen worden, bij gebreke waarvan iedere garantieverplichting van Evax ter zake van het gebrek en de eventuele gevolgen daarvan vervalt.
6.4 Schadevergoedingen uit hoofde van enige garantieverplichting van Evax kan onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde zaken door de koper verschuldigde bedrag .
6.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, danwel het niet juist opvolgen van instructies, waaronder in elk geval begrepen het zonder uitdrukkelijke toestemming van Evax doen uitvoeren van reparaties door derden of door koper zelf.
6.6 Evax geeft geen garantie op gebruikte zaken en machines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Evax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke bij koper of derden is ontstaan tengevolge van door haar verrichte diensten of door haar geleverde zaken, tenzij de koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of gr ove schuld van Evax.
7.2 Evax’s aansprakelijkheid als gevolg van niet, niet-tijdige, of niet-behoorlijke levering is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
7.3 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van 2250,00 euro.
7.4 Evax is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade of andere indirecte schade, van welke aard ook. Koper vrijwaart Evax tegen alle aanspraken van derden ter zake van de door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

8. Overmacht
8.1 Tijdens overmacht wo rden de leverings- en andere verplichtingen van Evax opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadever goeding bestaat.
8.2 Indien Evax bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
8.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wor dt volstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Evax zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Evax, als bij haar toeleveranciers.
8.4 Evax heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt, nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
8.5 Evax zal aan koper het onstaan van eerderbedoelde omstandigheden ten spoedigste kennis geven.

9 Ruilovereenkomst
9.1 In geval van een ruilovereenkomst - al of niet met bijbetaling- kan de koper, indien de beoogde leveringsdatum van de door Evax ter zake van die ruilovereenkomst te leveren zaak is gelegen na de datum waarop de ruilovereenkomst is gesloten, bedingen dat hij het inr uilobject of - indien Evax zulks verlangt - een vervangend object, kan (blijven) gebruiken tot levering van de door Evax te leveren zaak is geschied.
9.2 Tot de datum van levering door Evax zijn alle kosten tot instandhouding van de uit hoofde van lid 1 van dit artikel aan de koper ter beschikking gestelde of ter beschikking gelaten zaak, waaronder de kosten van onderhoud en eventuele schaden van welke aard en omvang ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van de koper. De koper is verplicht het ruilobject en/of het vervangend object tegen alle risico’s en voor de reële waar de te verzekeren en verzekerd te houden.
9.3 Indien bij inlevering door de koper het inruilobject in een andere hoedanigheid verkeert dan op het moment dat de ruilovereenkomst werd gesloten, althans dan op het moment dat de prijs van het inruilobject werd bepaald, of indien het inruilobject is teniet gegaan of indien daaraan schade is ontstaan van welke aard en omvang, en door welke oorzaak dan ook, is Evax gerechtigd de prijs voor het inruilobject opnieuw te bepalen, danwel de ruilovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden .
9.4 In geval van ontbinding van de ruilovereenkomst zoals in lid 3 van dit artikel omschreven, is de koper gehouden tot afname van, en voldoening van de gehele koopprijs van de door Evax te leveren zaak en/of de door Evax te verrichten werkzaamheden en diensten.

10. Aanvullende werkzaamheden en diensten
10.1 Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden alsmede het geven van bedieningsinstructies aan koper en/of zijn werknemers, geschieden in opdracht en voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze werkzaamheden onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Evax en koper.
10.2 Indien bovenbedoelde aanvullende werkzaamheden en diensten door welke oorzaak dan ook later aanvangen dan het overeengekomen aanvangstijdstip, heeft de koper noch recht op schadevergoeding, noch het recht de opdracht te annuler en c.q. ontbinding van de over eenkomst te vorderen.
10.3 De koper die opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van hiervoor bedoelde aanvullende werkzaamheden en/of diensten verplicht zich de door Evax aangewezen werklieden in de gelegenheid te stellen die werkzaamheden en/of diensten te verrich-ten, zowel gedur ende als buiten de normale werkuren. Evax zal ter zake tijdig mededeling doen aan de koper. Koper dient de volgens opgave door Evax benodigde werktuigen en materialen tijdig en kosteloos op de overeengekomen werkplaats ter beschikking van de door Evax aangewezen werklieden te stellen.

11. Aanvullende voorwaarden ten aanzien van de levering van programma-materiaal (software)
11.1 Evax verleent aan koper een gebruiksrecht op de door haar aan koper geleverde programma-produkten.
Dit gebruiksrecht heeft slechts betr ekking op de in de overeenkomst vermelde programma-produkten.
11.2 Het gebruiksrecht is niet exclusief. Koper mag het gebr uiksrecht niet overdragen. De programma-produkten zijn bestemd voor eigen gebruik door de koper. Koper is niet gerechtigd de produkten openbaar te maken of aan derden ter inzage te geven, danwel, al of niet tijdelijk, aan derden af te staan.
11.3 Koper is gerechtigd de programma’s geheel of gedeeltelijk voor back up- en testdoeleinden te reproduceren. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen ten aanzien van de rechten van intellectuele eigendom, merken en nummer dragen als op de originelen zijn vermeld .
11.4 Het kopieëren of anderszins verveelvoudigen van de documentatie anders dan strikt voor 
eigen gebruik, is aan koper niet toegestaan.
11.5 Het gebruiksrecht is van bepaalde of onbepaalde duur. Voor het gebruiksrecht is een vergoeding ineens, danwel een periodieke vergoeding verschuldigd als nader in de over eenkomst vermeld.
11.6 Bij het einde van het gebruiksrecht is de koper verplicht de verstrekte programmaprodukten, alsmede de copieën in welke vorm dan ook, onmiddellijk aan Evax r etour te zenden.
11.7 De koper zal alle rederlijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om de inhoud en toepassingsmogelijkheden van in gebruik gegeven programma-produkten geheim te houden, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging hiervan.
11.8 De koper erkent de eigendomsrechten van Evax van alle aan de koper krachtens deze overeenkomst in gebruik gegeven programma-produkten.
11.9 De koper erkent de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom c.q. aanverwante rechten van Evax van de aan de kopers krachtens deze overeenkomst in gebruik gegeven producten, ongeacht de aanvullingen welke door Evax, de koper of der den daarop zijn aangebracht.
11.10 Ten aanzien van de door overeenkomst in gebruik gegeven en ongewijzigd gebleven programma-produkten garandeert Evax gedurende drie maanden na aflevering dat deze produkten zullen voldoen aan de door Evax vastgestelde functionele specificaties.
11.11 De aansprakelijkheid van Evax uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het (doen) nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot herstel van die afwijkingen ten opzichte van de door Evax vast­gestelde functionele specificatie van het desbetreffende produkt, die binnen de termijn van drie maanden na levering schriftelijk door koper ter kennis van Evax zijn gebracht.
11.12 Als tekortkomingen zullen slechts gelden wezenlijke afwijkingen van de door Evax vastgestelde functionele specificatie. Evax garandeert uitdrukkelijk niet dat de functies vervat in het gelicentieerde ­programma geheel aan de behoeften van de koper zullen voldoen of zullen werken in de combinaties die door de koper voor het gebruik kunnen worden gekozen, of dat het programma zonder onderbrekingen geheel foutloos zal functioneren. In dit verband aanvaarden beide partijen dat het niet mogelijk is computer­programma’s te leveren waarvan vaststaat dat zij vrij van gebreken zijn. Tevens aanvaarden beide partijen dat niet alle gebreken voor herstel vatbaar zijn.
11.13 Als Evax in redelijkheid vaststelt dat er geen sprake van een tekortkoming als door de koper gemeld, zal de koper de door Evax aan de opsporing en het herstel van de vermeende tekortkoming bestede tijd tegen de alsdan bij Evax geldende tarieven vergoeden.
11.14 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en met inachtingneming van het in lid 12 van dit artikel gestelde geldt dat de aansprakelijkheid van Evax beperkt is tot het bedrag dat in totaal op het moment van aansprakelijkstelling is betaald aan ver goedingen voor het gebruiksr echt.
11.15 Koper kan geen rechten ontleden aan toezeggingen van Evax ten aanzien van verwerkings- of doorloopsnelheid van een programma-produkt.
11.16 Evax is voorts nimmer aansprakelijk voor de kosten van reproduktie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie; de koper dient zo rg te dragen voor afdoende back-up .

12. Geschillen
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is op alle rechtsbetrekkingen tussen Evax en koper het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Bij geschillen of vorderingen betreffende de tussen Evax en koper gesloten overeenkomst is de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd van het geschil kennis te nemen, voorzover het geschil of de vordering behoort tot de absolute competentie van de Ar rondissementsrechtbank, zulks onverminderd het recht van Evax om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de Rechter van de woonplaats van koper.

Ganzestaartsedijk 23
5525 KC Duizel
Tel: 0031- (0)497 - 591444
Fax: 0031- (0)497 – 591805
E-mail:
info[at]evax[dot]nl
Postbus 17
5520 AA Eersel
Volg Evax op YouTube Volg Evax op Linkedin Volg Evax op Google+
Helenaveenseweg 14
5985 NM Grashoek
Tel: 0031- (0)77 - 3066050
E-mail:
info[dot]grashoek[at]evax[dot]nl
Voorwaarden
Privacyverklaring